2011, ജൂലൈ 2, ശനിയാഴ്‌ച

സുപ്രഭാതമേ വന്ദനം...


 ഒരു നവലോകത്തിനായെന്‍ മനം തുടിയ്ക്കവേ,
ഒരു നേര്‍തുള്ളിപോലെയെന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍-
ഈ വഴിത്താരയില്‍ വീണുടയവേ
ഇളംകാറ്റിലുലയും അനുഭൂതിയായി 
നീയും, നിന്റെ ഓര്‍മകളും .

ആയിരം കവനചിത്രങ്ങള്‍തന്‍
ആലേഖനകാന്തിയില്‍ നിറയുമീ-
ജീവരാഗമെന്‍ പ്രക്യതിയായി
കാവ്യശോഭയില്‍ ദീപ്തമെന്‍ 
സ്വപ്നസുരഭിലമാം ജീവിതം .    

പ്രക്യതി തന്‍ ചലനമാം ശലഭങ്ങളും 
അവയ്ക്കായി തേനമ്യതൂട്ടും പുഷ്പ-
ങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് ഭംഗി ! പതഞ്ഞോ-
ഴുകുമീ നദികളും,അവര്‍ണ്ണനീയമാം
കാവ്യ വൃന്ദാവനത്തിലെ കുസുമദളങ്ങള്‍ പോല്‍!
ആനന്ദലഹരിയില്‍ ഒഴുകിയെന്‍ -
മനസ്സില്‍ പുതുവര്‍ഷമായി ഉണരുമീ ,
സുപ്രഭാതമേ വന്ദനം!....( അനിയന്‍ ) ...